Regulamin odznak Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK

Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej PTTK

Jeździeckiej Odznaki Turystyki Nizinnej PTTK

Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej PTTK w stylu western

Jeździeckiej Odznaki Turystyki Nizinnej PTTK w stylu western

 

Postanowienia ogólne

W celu popularyzacji turystyki jeździeckiej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego ustanawia:
– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK (JOTG),
– Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK (JOTN),
– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK w stylu western (JOTGW),
– Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK w stylu western (JOTNW).
Odznaki te są czterostopniowe.
PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tych odznak za pośrednictwem Komisji
Turystyki Jeździeckiej / Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.
– Odznaki można zdobywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
– O uzyskanie Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK oraz Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK w stylu western może ubiegać się każdy, kto spełnił warunki niniejszego regulaminu oraz ukończył
12 rok życia – stopień brązowy i
14 lat – pozostałe stopnie (Popularna odznaka nie posiada ograniczeń wiekowych).

Jeździeckie Odznaki Turystyki Górskiej i Nizinnej

I STOPIEŃ – odznaka popularna

I.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 × 45 min.)
I.1.1. Podstawowe części ciała konia,
I.1.2. Typy, główne rasy i maści koni hodowanych w Polsce,
I.1.3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy koniach przed i po jeździe,
I.1.4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa jazdy,
I.1.5. Główne części rzędu końskiego (ogólnoużytkowe),
I.1.6. Ogólne wiadomości o zasadach żywienia koni.
I.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia minimum 10 × 45 min.)
I.2.1. Podstawowe czynności pielęgnacyjne przed jazdą i po jeździe, narzędzia i przybory do pielęgnacji konia,
I.2.2. Siodłanie i zakładanie ogłowia, zdejmowanie siodła i ogłowia,
I.2.3. Prawidłowe prowadzenie konia, wsiadanie i zsiadanie,
I.2.4. Wykonywanie podstawowych ćwiczeń rozluźniających w siodle,
I.2.5. Ruszanie z miejsca i zatrzymywanie konia,
I.2.6. Utrzymywanie równowagi w stępie, w kłusie i w galopie.
I.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa
I.3.1. Zwiedzenie jednego obiektu zabytkowego, jednego obiektu przyrodniczego, (pomnik przyrody, rezerwat, Park Narodowy),
I.3.2. Znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych okolic ośrodka jeździeckiego,
I.3.3. Odbycie wycieczki konnej.

II STOPIEŃ – odznaka brązowa

Stopień uzyskiwany przez osoby powyżej 12 lat.

II.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 × 45 min.)
II.1.1. Podstawowe wiadomości o anatomii konia,
II.1.2. Znajomość rodzajów rzędów końskich i ich części, bieżąca konserwacja rzędu,
II.1.3. Maści, odmiany, typy i rasy koni hodowanych w Polsce,
II.1.4. Podstawowe zasady żywienia konia, podstawowe pasze,
II.1.5. Zasady stosowania pomocy jeździeckich,
II.1.6. Powodowanie koniem w podstawowych chodach (minimum wiadomości o mechanice ruchu układu „koń-jeździec”),
II.1.7. Zasady bezpieczeństwa obchodzenia się z końmi w stajni i poza stajnią,
II.1.8. Zasady pielęgnacji koni, zapobieganie podstawowym urazom i najczęściej występującym chorobom koni,
II.1.9. Zasady udzielania ludziom pomocy przedmedycznej.
II.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 × 45 min.)
II.2.1. Jazda stępem, kłusem roboczym i anglezowanym oraz galopem, zachowanie płynności chodów,
II.2.2. Utrzymywanie równowagi w tych chodach,
II.2.3. Wykonywanie wolty,
II.2.4. Jazda w zastępie,
II.2.5. Przejazd przez drążki i przeszkody terenowe (leżące gałęzie, kłody, drzewa, teren kamienisty),
II.2.6. Pokonywanie łagodnych podjazdów i zjazdów,
II.2.7. Prowadzenie konia po łukach w chodach podstawowych.
II.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa
II.3.1. Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej,
II.3.2. Znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych terenu w promieniu 30 km od ośrodka, (jednego pasma górskiego),
II.3.3. Odbycie 2 wycieczek konnych (nie mogą być po tej samej trasie),
II.3.4. Odbycie dwudniowego rajdu.

III STOPIEŃ – odznaka srebrna

Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki brązowej, dla osób, które ukończyły 14 lat.

III.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 × 45 min.)
III.1.1. Wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg),
III.1.2. Umiejętności rozpoznawania głównych wad budowy konia,
III.1.3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w terenie i na postojach (popasach),
III.1.4. Podstawowe wiadomości o przygotowaniu konia do wyjazdów turystycznych,
III.1.5. Rozpoznawanie i pomoc weterynaryjna przy podstawowych urazach i schorzeniach koni,
III.1.6. Wybrane zagadnienia z prawa o ruchu drogowym dotyczące poruszania się końmi po drogach publicznych.
III.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 × 45 min.)
III.2.1. Jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu,
III.2.2. Wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie),
III.2.3. Przejeżdżanie przez drążki,
III.2.4. Skoki przez przeszkody o wysokości do 40 cm,
III.2.5. Jazda w terenie otwartym i zadrzewionym z pokonywaniem przeszkód naturalnych do wysokości 40 cm oraz stromych podjazdów i zjazdów, przekraczanie przeszkód wodnych.
III.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa
III.3.1. Znajomość jednego regionu (Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, Warmia – Mazury – Suwalszczyzna, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlasie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia) / jednej grupy górskiej (Bieszczady, Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska),
III.3.2. Odbycie 6 wycieczek konnych (nie mogą być po tej samej trasie),
III.3.3. Odbycie 2 rajdów dwudniowych lub 1 rajdu czterodniowego.

IV STOPIEŃ – odznaka złota

Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki srebrnej.

IV.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 × 45 min.)
IV.1.1. Racjonalne żywienie i higiena konia w stajni i na rajdach,
IV.1.2. Podstawowe wiadomości weterynaryjne – zapobieganie chorobom koni, rozpoznawanie pierwszych objawów najczęściej występujących chorób, wykonywanie podstawowych zabiegów (opatrunki, okłady, masaże), działanie przed przybyciem lekarza weterynarii,
IV.1.3. Przygotowanie koni do transportu, załadunek i rozładunek koni,
IV.1.4. Przygotowanie koni do prezentacji oraz umiejętność prezentacji konia,
IV.1.5. Zasady doboru i przygotowania (treningu) koni do rajdów turystycznych,
IV.1.6. Podstawowe wiadomości o zasadach rozgrywania konkurencji rekreacyjnych i sportowych.
IV.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 × 45 min.)
IV.2.1. Poprawne wykonanie elementów jazdy ujeżdżeniowej,
IV.2.2. Płynne pokonywanie naturalnych przeszkód o wysokości do 60 cm,
IV.2.3. Pokonywanie przeszkód terenowych (grząski teren, przeszkody wodne itp.),
IV.2.4. Umiejętności biwakowania z końmi w terenie.
IV.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa
IV.3.1. Znajomość dwóch regionów (Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, Warmia – Mazury – Suwalszczyzna, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlasie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia) /dwóch grup górskich (Bieszczady, Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska),
IV.3.2. Przygotowanie i zasady odbywania biwaków i wielodniowych rajdów turystycznych,
IV.3.3. Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej i posługiwania się mapami oraz przewodnikami turystycznymi w terenie; znajomość walorów turystycznych głównych regionów Polski,
IV.3.4. Odbycie 10 wycieczek konnych (nie mogą być po tej samej trasie),
IV.3.5. Odbycie 2 rajdów trzydniowych lub 1 sześciodniowego,
IV.3.6. Udział w biegu myśliwskim lub w turnieju rycerskim,
IV.3.7. Pokonanie toru przeszkód typu „ścieżka huculska”.

Jeździeckie Odznaki Turystyki Górskiej i Nizinnej w stylu western

I STOPIEŃ – odznaka popularna w stylu western

V.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 x 45 min.)
V.1.1. Podstawowe części ciała konia:
a. głowa,
b. szyja,
c. kłoda,
d. kończyny.
V.1.2. Psychika i podstawowe odruchy konia,
V.1.3. Ogólna klasyfikacja koni. Podział na:
a. typy koni,
b. główne rasy,
c. podstawowe umaszczenia koni.
V.1.4. Zasady bezpieczeństwa przy koniach (przed, podczas i po jeździe),
V.1.5. Westernowy sprzęt jeździecki:
a. siodło,
b. ogłowie,
c. wytok,
d. potnik.
V.1.6 Sprzęt do czyszczenia konia oraz środki pielęgnacyjne,
V.1.7. Ogólne wiadomości o zasadach żywienia koni,
V.1.8. Historia stylu Western,
V.1.9. Ogólna znajomość konkurencji w stylu western.

V.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 x 45 min.)
V.2.1. Właściwe prowadzenie i przywiązanie konia,
V.2.2. Podstawowe czynności pielęgnacyjne przed jazdą i po jeździe,
V.2.3. Zakładanie ogłowia i siodłanie konia (rząd westernowy) oraz rozsiodłanie konia z zachowaniem kolejności i zasad bezpieczeństwa,
V.2.4. Regulacja strzemion,
V.2.5. Wsiadanie i zsiadanie z konia,
V.2.6. Prawidłowa pozycja jeźdźca w siodle:
a. dosiad,
b. ustawienie rąk,
c. trzymanie wodzy.
V.2.7. Podstawowe manewry na ujeżdżalni:
a. ruszanie,
b. zatrzymanie,
c. skręcanie,
d. zataczanie kół,
e. utrzymywanie równowagi w stępie, w kłusie i w galopie.
V.2.8. Przejazd elementów konkurencji Pleasure (stęp, kłus)

V.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa
V.3.1. Zwiedzenie jednego obiektu zabytkowego, jednego obiektu przyrodniczego, (pomnik przyrody, rezerwat, Park Narodowy),
V.3.2. Znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych okolic ośrodka jeździeckiego,
V.3.3. Odbycie wycieczki konnej.

II STOPIEŃ – odznaka brązowa w stylu western

Stopień uzyskiwany przez osoby które ukończyły 14 lat.

VI.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 x 45 min.)
VI.1.1. Budowa konia:
a. części ciała konia,
b. budowa kopyta.
VI.1.2. Budowa siodła i ogłowia westernowego,
VI.1.3. Rasy koni w stylu western,
VI.1.4. Podstawowe i pochodne umaszczenia koni,
VI.1.5. Charakter konia,
VI.1.6. Omówienie podstawowych chodów konia,
VI.1.7. Zachowanie równowagi przez jeźdźca podczas wykonywania poszczególnych manewrów,
VI.1.8. Zasady bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z końmi w stajni, poza stajnią oraz na ujeżdżalni,
VI.1.9. Zasady pielęgnacji koni, zapobieganie podstawowym urazom i najczęściej występującym chorobom koni,
VI.1.10. Pomoce jeździeckie – rodzaje i ich właściwe zastosowanie,
VI.1.11. Konkurencja Western Horsemanship.

VI.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 x 45 min.)
VI.2.1. Jazda w zastępie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
VI.2.2. Podstawowe manewry na ujeżdżalni:
a. ruszanie,
b. zatrzymanie,
c. skręty,
d. cofanie,
e. obroty.
VI.2.3. Jazda stępem, przejście do kłusa i galopu. Utrzymywanie równowagi oraz zachowanie płynności tych chodów,
VI.2.4. Ruszanie z miejsca, zatrzymanie i cofanie konia,
VI.2.5. Dosiad jeźdźca w siodle z zachowaniem odpowiedniego balansu ciałem,
VI.2.6. Kontrola nad koniem w czasie jazdy,
VI.2.7. Podstawy jazdy w terenie,
VI.2.8. Pokonywanie przeszkód terenowych:
a. łagodne zjazdy i podjazdy,
b. teren kamienisty,
c. strumień
d. leżące gałęzie.
VI.2.9. Przejazd schematu konkurencji Horsemanship.

VI.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa
VI.3.1. Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej,
VI.3.2. Znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych terenu w promieniu 30 km od ośrodka / jednego pasma górskiego,
VI.3.3. Odbycie 2 wycieczek konnych (nie mogą być po tej samej trasie),
VI.3.4. Odbycie dwudniowego rajdu.

III STOPIEŃ – odznaka srebrna w stylu western

Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki brązowej

VII.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 x 45 min.)
VII.1.1. Wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg),
VII.1.2. Budowa anatomiczna konia:
a. układ kostny,
b. układ narządów wewnętrznych.
VII.1.3. Odmiany na głowie i na nogach konia, palenia,
VII.1.4. Umiejętność rozpoznawania podstawowych wad budowy koni,
VII.1.5. Rozpoznawanie podstawowych urazów i schorzeń u koni (zadrapania, rany, kulawizny, kolka),
VII.1.6. Rodzaje siodeł westernowych: reining, cutting, robocze,
VII.1.7. Zapoznanie się ze sprzętem dodatkowym:
a. wytok,
b. napierśnik,
c. tylni popręg (roboczy),
d. ochraniacze.
VII.1.8. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek, rajdów, na postojach i popasach,
VII.1.9. Podstawowe wiadomości o przygotowaniu konia do wyjazdów turystycznych,
VII.1.10. Wybrane zagadnienia z prawa o ruchu drogowym dotyczące poruszania się końmi po drogach publicznych,
VII.1.11. Historia i pochodzenie konkurencji Trail,
VII.1.12. Przepisy i przeszkody w konkurencji Trail:
a. obowiązkowe,
b. nieobowiązkowe,
c. niedozwolone.
VII.1.13. Podstawowe schematy, rozróżnianie i korygowanie błędów.

VII.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 x 45 min.)
VII.2.1. Jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu,
VII.2.2. Wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie),
VII.2.3. „Side-pass” (chody boczne, odchodzenie od łydki),
VII.2.4. Pokonywanie przeszkód konkurencji Trail:
a. drągi,
b. mostek,
c. bramka.
VII.2.5. Wykonywanie poszczególnych elementów konkurencji Trail:
a. zagalopowanie na właściwą nogę,
b. przejście ze stępa do kłusa, z kłusa do galopu, z galopu do kłusa oraz zatrzymanie z kłusa i z galopu,
c. obrót w kwadracie z drągów,
d. cofanie między drągami.
VII.2.6. Jazda w terenie otwartym i zadrzewionym z pokonywaniem przeszkód naturalnych:
a. strome podjazdy i zjazdy,
b. wiatrołomy i strumienie,
c. tereny grząskie i bagniste.
VII.2.7. Przejazd schematu konkurencji Trail junior.

VII.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa
VII.3.1. Znajomość jednego regionu (Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, Warmia – Mazury – Suwalszczyzna, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlasie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Dolny Śląsk, Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia) / jednej grupy górskiej (Bieszczady, Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska),
VII.3.2. Odbycie 6 wycieczek konnych (nie mogą być po tej samej trasie),
VII.3.3. Odbycie 2 rajdów dwudniowych lub 1 rajdu czterodniowego.

IV STOPIEŃ – odznaka złota w stylu western

Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki srebrnej.

VIII.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 x 45 min.)
VIII.1.1. Racjonalne żywienie koni,
VIII.1.2. Podstawowe wiadomości weterynaryjne:
a. zapobieganie chorobom koni,
b. rozpoznawanie najczęściej występujących chorób,
c. wykonywanie podstawowych zabiegów (opatrunki, okłady, masaże), przed przybyciem lekarza weterynarii.
VIII.1.3. Przygotowanie konia do transportu:
a. wprowadzanie konia do przyczepy,
b. wyprowadzanie konia z przyczepy.
VIII.1.4. Zasady doboru i przygotowania (treningu) koni do rajdów turystycznych,
VIII.1.5. Wiedza z zakresu jazdy konnej w stylu western z uwzględnieniem konkurencji sportowych.

VIII.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 x 45 min.)
VIII.2.1. Poprawne wykonanie elementów jazdy maneżowej na ujeżdżalni,
VIII.2.2. Płynne pokonywanie naturalnych przeszkód o wysokości do 40 cm,
VIII.2.3. Umiejętności biwakowania z końmi w terenie,
VIII.2.4. Przejazd schematu konkurencji Trail Senior.

VIII.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa
VIII.3.1. Znajomość dwóch regionów (Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, Warmia – Mazury – Suwalszczyzna, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlasie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Dolny Śląsk, Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia) / dwóch grup górskich (Bieszczady, Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska),
VIII.3.2. Umiejętność przygotowania i znajomość zasad odbywania biwaków i wielodniowych rajdów turystycznych,
VIII.3.3. Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej i posługiwania się mapami oraz przewodnikami turystycznymi w terenie; znajomość walorów turystycznych głównych regionów Polski,
VIII.3.4. Odbycie 10 wycieczek konnych (nie mogą być po tej samej trasie),
VIII.3.5. Odbycie 2 rajdów trzydniowych lub 1 sześciodniowego,
VIII.3.6. Udział w biegu myśliwskim,
VIII.3.7. Pokonanie toru przeszkód „ścieżka huculska”.

IX. Potwierdzenia i weryfikacja

IX.1. Podstawą weryfikacji jest książeczka jeździecka, w której powinny być potwierdzone przez osoby uprawnione, odbyte szkolenia, egzaminy, wycieczki i rajdy:
– na odznakę popularną przez przodownika turystyki jeździeckiej lub przodownika turystyki jeździeckiej w stylu western,
– na wszystkie stopnie odznaki  przez instruktora turystyki jeździeckiej; instruktora turystyki jeździeckiej w stylu western, Przodownika Turystyki Jeździeckiej II st.; Przodownika Turystyki Jeździeckiej II st. w stylu western oraz honorowego przodownika turystyki jeździeckiej.

IX.2. Weryfikacji odznak dokonuje Komisja Turystyki Jeździeckiej / Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK, najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia książeczki.

IX.3. Odznaki brązowe i srebrne można weryfikować i nabywać także w terenowych punktach weryfikacyjnych jeździeckich odznak turystyki górskiej PTTK i jeździeckich odznak turystyki nizinnej PTTK.

IX.4. Prawo do edycji odznak i druku książeczek mają:
− Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A (jeździeckie odznaki turystyki górskiej i jeździeckie odznaki w stylu western górskie i nizinne),
− Oddział PTTK w Golubiu Dobrzyniu (jeździeckie odznaki turystyki nizinnej).

IX.5. Odznaki nabywa się (po okazaniu książeczki z adnotacją o zweryfikowaniu odznaki):
– popularne – u przodownika/instruktora turystyki jeździeckiej PTTK,
– brązowe, srebrne, złote:
• w siedzibie Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK (Zamek)
• w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6A

X. Wzory odznak, wg projektów Marka P. Krzemienia, stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Turystyki Jeździeckiej PTTK i Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

XII. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 63/XVIII/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

Zdobywcy Złotej Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej PTTK

1) Marek P. Krzemień
2) Adam Haluch
3) Włodzimierz Kario
4) Władysław Mróz
5) Roman Iskrzycki
6) Alex Jarmuła
7) Władysław Żebrowski
8) Ryszard Krzeszewski
9) Mariusz Boruta
10) Piotr Gajda
11) Kazimierz Kocjan
12) Maria Z.Krzemień
13) Krzysztof Krysta
14) Bartłomiej Rosenberg
15) Jolanta Kocjan
16) Waldemar Sikora
17) Mariusz Nocoń
18) Jan Wilanowski
19) Józef Mos
20) Bogdan Pietrzyk
21) Andrzej Wojtasik
22) Jarosław Piergies
23) Leszek Mazurkiewicz
24) Paweł Wysocki
25) Sylwia Snoch-Kuchniak
26) Zbigniew Nurkowski
27) Magdalena Świeży
28) Witold Rosa
29) Bończyk Jolanta
30) Roman Wilk
31) Krzysztof Goszczyński
32) Jarosław Nowak
33) Marcin Ochmański
34) Waldemar Kida
35) Dariusz Michalski
36) Leopold Wołoszyn
37) Karol Molęda
38) Kasia Smółka
39) Robert Smółka
40) Joanna Biadacz
41) Jan Tomczyk
42) Antoni Zieliński
43) Wojciech Adamczyk
44) Bernadeta Kupczak
45) Zdzisław Kupczak
46) Beata Holewa
47) Agata Janowska
48) Sara Wiktorowska
49) Aneta Wiktorowska
50) Łukasz Ładoń
51) Adam Niwiński
52) Ryszard Matejko
53) Waldemar Janota
54) Bogusław Gardas
55) Rafał Piętak
56) Beata Markiewicz
57) Justyna Karkoszka
58) Marcin Musiał
59) Jakub Musiał
60) Roman Buchta
61) Jowita Lech
62) Leszek Lech
63) Jagoda Rymarowicz
64) Sylwia Piwowarska-Kałużny
65) Dominika Gardocka
66) Andrzej Szymocha
68) Tomasz Zawistowski
69) Anna Kozina
70) Henryk Fulczyk
71) Dariusz Krynicki
72/19) Świtoń Krzysztof