Znakarze szlaków


Znakarze turystycznych szlaków jeździeckich są członkami kadry programowej PTTK, którym uprawnienia nadaje Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK. Znakarze działają na podstawie zatwierdzonego przez Prezydium ZG PTTK regulaminu znakarzy Górskich Szlaków Jeździeckich PTTK zatwierdzonego uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 513/2001. Górskie Szlaki Jeździeckie PTTK wytyczane są zgodnie z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK.

Instrukcja znakowania szlaków turystycznych

Od początku zorganizowanych form turystyki znakowaniem i konserwacją szlaków turystycznych zajmowały się stowarzyszenia turystyczne. Pierwsze szlaki turystyczne na ziemiach polskich wyznakowało w górach Towarzystwo Tatrzańskie, następnie prace te kontynuowało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, a od roku 1950 prowadzi Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poprzez wyspecjalizowane komisje statutowe: Komisję Turystyki Pieszej, Komisję Turystyki Górskiej, Komisję Turystyki Narciarskiej, Komisję Turystyki Jeździeckiej i Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego. Udostępnienie atrakcyjnych terenów nizinnych i górskich szerokim kręgom społeczeństwa – turystom i krajoznawcom, jest jednym z naczelnych zadań PTTK. Cel ten osiąga Towarzystwo przez utrzymanie sieci znakowanych szlaków turystycznych.

Zagadnienia prawne

1) Na podstawie Zarządzenia nr 15/66 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 maja 1966 r. w sprawie wykonywania zadań PTTK w zakresie lądowych szlaków turystycznych, prace te wykonywane są przez odnośne komisje:
– na terenach nizinnych przez komisje turystyki: pieszej, kolarskiej i jeździeckiej;
– na terenach górskich przez komisje turystyki: górskiej i jeździeckiej górskiej;
– przy szlakach narciarskich i nartostradach przez komisje turystyki narciarskiej;
– na terenach nizinnych (poza istniejącą siecią szlaków) przez komisje turystyki kolarskiej.

2) Lądowe szlaki turystyczne podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – 3. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. Nr 12 poz. 114), którego art. 85 § 2 i 3 stanowią:
„Karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny podlega, kto samowolnie uszkadza, usuwa lub ustawia szlak turystyczny”, a także: „W razie popełnienia wykroczenia określonego w §2 można orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu, albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego”.

Organizacja prac znakarskich

1) Koordynacją wszystkich prac koncepcyjnych związanych z siecią szlaków zajmują się w imieniu Zarządu Głównego jego statutowe Komisje ZG PTTK:
– Komisja Turystyki Pieszej,
– Komisja Turystyki Górskiej,
– Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej,
– Komisja Turystyki Narciarskiej,
– Komisja Turystyki Jeździeckiej,
– Komisja Turystyki Kolarskiej.

2) W szczególności do zakresu działań tych Komisji należy:
a/ przygotowanie i prezentowanie koncepcji sieci szlaków turystycznych oraz zagospodarowania wybranych obszarów pod kątem potrzeb turystyki kwalifikowanej;
b/ decydowanie o wszelkich zmianach w sieci szlaków;
c/ prowadzenie dokumentacji szlaków;
d/ nadawanie kodowych oznaczeń szlakom;
e/ nadawanie uprawnień znakarskich, prowadzenie ewidencji znakarzy oraz organizowanie i nadzorowanie kursów znakarskich;
f/ ocenianie planów i zatwierdzanie sprawozdań z realizacji prac znakarskich;
g/ rozdział dotacji na prace znakarskie.

3) Do prowadzenia prac znakarskich Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 66/XIII/94 z dnia 10 XII 1994 r. powołał znakarzy, członków kadry programowej Towarzystwa, działających na podstawie odrębnego regulaminu.

Oznakowanie szlaków Jeździeckich

Znaki określające przebieg mogą być w kolorze pomarańczowym, niebieskim i zielonym.
Dopuszcza się stosowanie koloru czarnego jako odcinka dojściowego i łącznikowego.
a. znak podstawowy – kwadrat o boku 150 mm w kolorze białym z umieszczonym centralnie kołem o odpowiednim kolorze o średnicy 60 mm – rys 55
b. znak początku (końca) szlaku – kwadrat o boku 150 mm w kolorze białym z umieszczonym centralnie czarnym kołem o średnicy 100 mm i na nim symetrycznie umieszczonym kołem o odpowiednim kolorze o średnicy 60 mm – rys. 56;
c. znaki zmiany kierunku przebiegu szlaku:
– znak umieszczany przed rozwidleniem: kwadrat o boku 150 mm w kolorze białym z umieszczonym znakiem skrętu w kształcie paska o szerokości 30 mmn zagiętego pod kątem 90° – rys 57;
– znak umieszczany przed rozwidleniem – prostokąt o bokach 150 mm i 200 mm w kolorze białym z umieszczonym znakiem skrętu w kształcie paska o szerokości 30 mm zagiętego w połowie pod kątem 135° – rys. 58;
– znak umieszczany na rozwidleniu – kwadrat o boku 150 mm w kolorze białym z umieszczoną centralnie strzałką o odpowiednim kolorze o długości 150 mm i szerokości 30/90 mm – rys. 59;
d. znak informujący o zmianie kierunku szlaku lub umieszczony w miejscu gdzie przebieg szlaku nie może być wystarczająco oznakowany – kwadrat o boku 150 mm w kolorze białym z umieszczonym centralnie wykrzyknikiem (wysokość wykrzyknika 120 mm, średnica kropki 30 mm) – rys. 60;
e. znak informujący o postoju lub popasie – kwadrat o boku 200 mm w kolorze białym z umieszczonym na nim piktogramem głowy konia i nad nim czarnym zarysem dachu-rys. 61.
f. znak informujący o stajni etapowej – kwadrat o boku 200 mm w kolorze białym z umieszczonym na nim piktogramem głowy konia i czarnym zarysem dachu i ścian stajni; u dołu znaku można podać odległość do stajni etapowej – rys. 62.

16. Urządzenia informacyjne:
a. drogowskaz o wymiarach 150 x 450 mm (w tym strzałka kierunkowa 110 mm), na białym tle w czarnym kolorze umieszcza się napis PTTK, numer szlaku, piktogram głowy konia, nazwę miejscowości i odległość w kilometrach lub godzinach albo piktogram popasu/postoju lub stajni etapowej i odległości w metrach. Krój i wielkość liter jak na rysunku; skróty km, h oraz m należy pisać małymi literami; w górach należy podawać odległość w godzinach marszu stępem. Na grocie strzałki znak podstawowy szlaku, na odwrocie drogowskazu nazwa jednostki znakującej – rys. 63, 64 i 65;
b. tabliczka o wymiarach 150 x 150 mm, na białym tle centralnie umieszczony czarny wykrzyknik (wysokość wykrzyknika 120 mm, średnica kropki 30 mm) – oznacza nakaz poruszania się ze zwiększoną uwagą lub konieczność zejścia z konia (stromy odcinek szlaku, zawały leśne, odcinki zabronione, inne przeszkody lub miejsca trudne, skrzyżowanie z ruchliwą drogą itp.) – rys. 66;
c. tabliczka z numerem szlaku o wymiarach 120 x 200 mm, na białym tle w czarnym kolorze numer szlaku i piktogram głowy konia a obok po prawej stronie o odpowiedni kolor znaku podstawowego szlaku – rys. 67;
d. tabliczka o wymiarach 200 x 200 mm na białym tle centralnie umieszczony wykrzyknik o odpowiednim kolorze (wysokość wykrzyknika 120 mm, średnica kropki 30 mm), a z lewej i prawej jego strony piktogramy głowy konia w kolorze czarnym – oznacza początek (lub koniec) wspólnego odcinka ze szlakiem pieszym lub rowerowym – rys. 68.
Znakarze Górskich Szlaków Jeździeckich

1) M. P. Krzemień,
2) A. Haluch,
9) A. Flak,
10) J. Kocjan,
11) K. Kocjan,
12) M. Ochmański,
15) G. Orłowska-Rybicka
16) R. Krzeszewski,
17) B. Rosenberg,
18) A. Rymarowicz,
20) A. Jarmuła,
21) W. Adamczyk,
22) Z. Białek,
23) J. Wojtkowski,
24) D. Ostrowska,
24) X. Jagodzińska,
25) B. Małek,
26) R. Liedtke,
27) L. Janicki,
28) J. Trawiński,
29) W. Szpakowski,
31) M. Dardzińska,
31) M. Kram,
32) J. Mos,
33) J. Wilanowski,
36) J. Piergies,
37) S. Snoch-Kuchniak,
38) P. Swolkień,
39) G. Wiater,
40) St. Kobak,
41) Zd. Kupczak,
42) K. Pierzga,
43) R. Kwećko,
44) A. Wróbel,
45) R. Nowak,
46) G. Kańka,
47) P. Wysocki,
48) T. Górecki,
49) W. Kida,
50) L. Wołoszyn,
51) D. Michalski,
52) E. Dębska,
53) D. Smyka,
54) A. Górecki,
55) B. Czuba,
56) M. Nieć,
57) M. Giergiel,
58) M. Worwa,
59) J. Gurbisz,
60) D. Foremniak,
61) D. Duda,
62) R. Tajduś,
64) I. Skoczylas,
65) W. Kulesza,
66) K. Romulewicz,
67) L. Mazurkiewicz,
68) S. Bednarz,
69) Z. Żłobiński,
70) R. Wilk,
71) Z. Widuliński,
72) M. Witkowski,
73) A. Wojtasik,
74) R. Chabinowski,
79) J. Nowak,
80) T. Kowalik
81) D. Wosik,
82) W. Rosa,
83) M. Nocoń,
83) M. Nocoń, A. Noga, E. Nowak,
84) N. Poniatowska Wasiak,
85) J. Wasiak Poniatowski,
86) W. Stryszak,
87) J. Kukulski,
88) M. Mos
89) St. Paszkiel,
90) Śliż Katarzyna,
91) Staniszewski Piotr,
92) Mroczka Tadeusz,
93) Brewka Łukasz,
94) Joanna Biadacz,
95) Król Janusz,
96) Kuruc Sylwester,
97) Lisowicz Jan
98) Solarz Mieczysław,
99) Krół Teresa,
100) Mendzikowska Eliza,
101) Smółka Kasia,
102) Piędel Monika
103) Kocęba Bogumiła,
104) Gardas Bogusław
105) Janota Waldemar,
106) Wojciech Piekarczyk,
107) Drobny Jan,
108) Biegun Krzysztof,
109) Jeleśniański Stefan,
110) Czyszczon Karol,
111) Ulaszek Agnieszka,
112) Mastej Magdalena,
113) Holewa Beata,
114) Wdowikowska Judyta,
115) Nagrodzka Katarzyna,
116) Nagrodzki Wojciech,
117) Czerska Anna,
118) Lasota Katarzyna,
119) Krynicki Dariusz,
120) Walczak Małgorzata,
121) Bucki Jerzy,
122) Stogniew Michał,
124) Skibiński Aleksander,
125) Rymarowicz Jagoda,
126) Edyta Janik-Borecka,
127) Miazgowicz Aleksandra,
128) Józefczyk Marzena,
129) Rafał Modzelewski,
130) Dariusz Grajkowski,
131) Witold Lewandowski,
132) Marcin Maruszak,
133) Marcin Ził Podolski,
134) Marta Baraniecka,
135) Sebastian Sosiński,
136) Andrzej Rychlik,
137) Bartosz Rogiński,
138) Sebastian Bańduru,
139) Daniel Nowak,
140) Łukasz Kraszkiewicz,
141) Mariusz Dana,
142) Kinga Sporek,
143) Agata Maciąg,
144) Joanna Kośnik,
145) Denis Ślęzak-Michalska,
146) Justyna Idzikowska,
147) Andrzej Rychlik,
148) Marcin Szczygielski,
150) Wiesław Pietrzak,
151) Paweł Kowalczyk,
152) Włodzimierz Kania,
153) Maciej Nadolski,
154) Bartosz Leoniak,
155) Ryszard Bałabuch
156) Konrad Majewski,
157) Lech Leszek
158) Lech Jowita
160) Wanot Katarztna,
161) Kmiecik Dariusz,
162) Welon Marta,
163) Maj Beata,
164) Miodyński Tomasz,
165) Makowska Karolina,
166) Knapik Agata,
167) Knysak Tomasz,
168) Dana Mariusz,
169) Horbińska Marta,
170) Rosa Artur
171) Marta Kisiel-Dorohinicka,
172) Simkiewicz Anna,
173) Czech-Gibas Marzena,
174) Mos Andrzej,
175) Rybicki Karol,
176) Zając Dariusz,
177) Popis Monika,
178) Naftalski Sławomir,
179) Kostka Anna,
180) Klaybor-Romańska Inga,
181) Siwy Malwina,
182) Majewski Krzysztof,
183) Bucka Anna,
184) Chyłek Joanna,
185) Vobora Jan,
186) Galwe Anna